Uvijeti korištenja burze tekstova

Burza tekstova projekt je u kojem se putem web-sitea HGU omogućava:

- testopiscima da svoje tekstove ponude skladateljima ;
- skladateljima da u ponudi tekstova pronadju eventualno odgovarajući tekst za svoje skladbe;
- drugim osobama koje su zainteresirane za koristenje tekstova kao autorskog djela da pronađu za sebe odgovarajući tekst.

Objavom tekstova na web-siteu “Burza tesktova” autori nisu ni za koga osnovali nikakva prava niti su samom objavom tekstova dozvolili korištenje istih, te je upotreba takvih podložna direktnom dogovoru autora teksta i zainteresiranog, te zaključenju odgovarajućeg autorskopravnog ugovora..

Putem “Burze tekstova” možete stupiti u kontakt s autorom teksta kao isključivim nositeljem prava na upotrebu teksta, kako biste pravno regulirali upotrebu teksta.

Autori koji objavljuju tekstove na “Burzi tekstova” jamče da su tekstovi njihova izvorna autorska djela te da u vezi s istima nije osnovano nikakvo pravo trećega, te, za slučaj da sa zainteresiranim zaključe ugovor o korištenju autorskog djela, odgovaraju drugoj ugovornoj strani za svaku štetu koja nastane kao posljedica povrede ovog jamstva.

HGU ne preuzima nikakvu odgovornost koja se tiče moralnih i materijalnih prava autora. HGU zadržava pravo odbiti objavu teksta čiji je sadržaj uvredljiv, kao i teksta čiji je sadržaj protivan ustavnim i uobičajenim moralnim načelima.

Želimo Vam ugodno korištenje Burze Tekstova